Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Jaką formę testamentu wybrać ?

16 Kwiecień 2013

Z perspektywy przeciętnego, zapobiegliwego człowieka, który zamierza rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tego, jak dokonać tego w sposób należyty i skuteczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci może nastąpić jedynie przez testament.

Testament może zawierać rozrządzenie tylko jednej osoby, co wyklucza sporządzenie testamentu wspólnego, np. przez małżonków. Może natomiast oczywiście zawierać powołanie więcej niż jednego spadkobiercy.

Osoba sporządzająca testament musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może posługiwać się przedstawicielem. Aby testament nie mógł być uznany za nieważny, osoba sporządzająca go nie może działać w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji albo wyrażenie woli, nie może też działać pod wpływem błędu ani groźby..

Po spełnieniu powyższych przesłanek, osoba zamierzająca sporządzić testament musi zdecydować się na jedną z form przewidzianych przez ustawodawcę. Zastrzec przy tym należy, że nie ma form „ważniejszych” i „mniej ważnych” – co do zasady „najważniejszym” testamentem jest testament najpóźniejszy, niezależnie wybranej dla niego formy.

Polski Kodeks cywilny dzieli testamenty na zwykłe i szczególne. Wśród testamentów zwykłych wyróżnia formę: holograficzną, notarialną i allograficzną, a wśród testamentów szczególnych formę: ustną, podróżną i wojskową. Testamenty szczególne zakładają znalezienie się przez człowieka w okolicznościach, w których sporządzenie testamentu w zwykłej formie jest uniemożliwione, a zachodzi zwiększone ryzyko śmierci niż w codziennym życiu. Aby uniknąć sytuacji, w której chcąc rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci, zachodzą takie trudności, rozsądny człowiek powinien mieć zawczasu uporządkowane kwestie testamentowe. W przeciwnym razie dojdzie do głosu ustawowy porządek dziedziczenia.

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci za pomocą testamentu zwykłego może jak już wyżej wspomniano być dokonane w formie holograficznej, tj. za pomocą własnoręcznego testamentu. Sporządza się go w całości pismem odręcznym (nie wystarcza zatem np. wydrukowanie tekstu i złożenie pod nim podpisu), podpisuje i opatruje datą. Przesłanki te muszą zostać spełnione, aby testament był ważny – za wyjątkiem opatrzenia datą, której brak nie powoduje nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Niemniej pomimo powyższego zastrzeżenia, należy zadbać o opatrzenie testamentu datą. Testament holograficzny jest najprostszą i niejako podstawową formą testamentu.

Druga z wymienionych form testamentu zwykłego, to akt notarialny. Jest to forma bezpieczniejsza i wygodniejsza dla spadkodawcy o tyle, że przy czynności sporządzenia testamentu uczestniczy profesjonalista – notariusz, który zadba, aby pod względem formalnym testament nie miał żadnych uchybień. Ponadto tylko w tej formie dopuszczalne jest zawarcie przez spadkodawcę postanowienia, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapisu windykacyjnego), o której to instytucji jako nowości w polskim prawie spadkowym, szerzej w innym miejscu. Jedynym i głównym minusem testamentu w formie aktu notarialnego jest jego koszt, który w zależności od stopnia skomplikowania może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Koszt taki nie występuje z oczywistych względów przy testamencie holograficznym.

Trzecią wreszcie formą testamentu zwykłego jest testament allograficzny, tj. urzędowy. Jego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie w obecności dwóch świadków wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie takie spisuje się w stosownym protokole, który podlega odczytaniu w obecności świadków, osoby wobec której zostało złożone i przez spadkodawcę, o ile ten może to uczynić. Z tej formy testamentu nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme; współcześnie jest to najmniej popularna forma testamentu zwykłego.

Na zakończenie przypomnieć należy, iż sporządzony już testament można w każdej chwili odwołać – albo przez zmianę jego postanowień w sposób prowadzący do ich faktycznego odwołania, albo przez fizyczne zniszczenie testamentu, które może polegać na pozbawieniu cech, od których zależy jego ważność, wreszcie poprzez sporządzenie nowego testamentu, zawierającego informację o odwołaniu poprzedniego testamentu lub postanowienia, których nie można z treścią testamentu poprzedniego pogodzić


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL