Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Zwolnienia grupowe

16 Kwiecień 2013

UW ostatnim czasie, ze względu na trudną sytuację finansową, coraz więcej pracodawców zmuszonych jest przeprowadzać redukcje zatrudnienia. Pracownicy niejednokrotnie, zanim pracodawca wyśle w ich kierunku stosowny sygnał o planowanej restrukturyzacji, sami dostrzegają symptomy pogarszania się kondycji przedsiębiorstwa, w którym pracują – najczęściej poprzez spadek obrotów lub w bardziej namacalny sposób – jako zmniejszenie liczby poleceń, które kieruje do nich przełożony.

Wyżej opisane zjawiska, jeżeli utrzymują się przez dłuższy, np. kilkumiesięczny okres, a brak jest perspektyw na poprawę, prowadzą najczęściej do podejmowania przez pracodawcę niepopularnych czynności, które mają na celu zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ogromnej większości przypadków nie są one uwarunkowane złą wolą – po prostu zmierzają do ocalenia firmy na rynku na czas kryzysu i co za tym idzie na uratowanie chociaż części miejsc pracy.

Najbardziej oczywistą konsekwencją restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które znalazło się w trudnej sytuacji, jest redukcja etatów. W takiej sytuacji powstaje pytanie – jak przeprowadzić racjonalizację zatrudnienia, aby z jednej strony osiągnęła ona swój cel, tj. poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a z drugiej odbyła się jak najmniejszym kosztem społecznym.

PAktem prawnym, który ma w założeniu minimalizować społeczne szkody spowodowane redukcją zatrudnienia, jest Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844 z późn. zm.), zwana popularnie ustawą o zwolnieniach grupowych. Przewiduje ona specjalny tryb postępowania pracodawcy, mający chronić interesy zwalnianych pracowników oraz przyznaje im prawo do odprawy pieniężnej.

Nie zagłębiając się w zagadnienia obowiązku konsultowania przez pracodawcę zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami pracowników oraz treści porozumień, jakie mogą być zawarte w ich konsekwencji, warto przybliżyć ustawowo uregulowaną kwestię indywidualnego uprawnienia zwalnianego pracownika do odprawy pieniężnej. Jest ono bowiem przyznawane na podstawie ustawy odpowiednio nawet, jeśli nie zostaną spełnione przesłanki do stwierdzenia, iż w danym przypadku można mówić o zwolnieniu grupowym w rozumieniu art. 1 w/w ustawy.

Aby rozstrzygnąć, czy pracownik będzie mógł się domagać odprawy pieniężnej, należy sprawdzić, czy zachodzą przesłanki z art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych, tj.: pracodawca, u którego dany pracownik jest zatrudniony, musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników, a przyczyny zwolnienia pracownika muszą leżeć wyłącznie po stronie pracodawcy.

Jeżeli przesłanki te są spełnione, pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jedno, dwu lub trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy odpowiednio: krócej niż 2 lata; od 2 do 8 lat lub ponad 8 lat.

Jeśli zatem pracownikowi znane są trudności finansowe pracodawcy, a pracodawca informuje pracownika, iż zamierza rozwiązać z nim stosunek pracy, warto dopilnować swoich interesów tak, aby zwolnienie to przybrało postać zwolnienia dokonanego z przyczyn wyłącznie dotyczących pracodawcy. Gdyby zaś pracodawca, pomimo istnienia jednoznacznej sytuacji określającej przyczynę zwolnienia, unikałby zastosowania przepisów o należnych odprawach, warto dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Kwota odprawy, zwłaszcza w przypadku wieloletnich pracowników, może być niebagatelna i sięgać nawet do 15-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Warto zatem walczyć o swoje prawa.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL