Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Ochrona dóbr osobistych

16 Kwiecień 2013

Polskie prawo nie definiuje wprost pojęcia dóbr osobistych, gdyż zabieg taki nie byłby możliwy. O dobrach osobistych należy bowiem zawsze mówić w kontekście jakiegoś zespołu wzorców kulturowych i moralnych, który w naturalny sposób, wraz z biegiem dziejów, podlega ciągłej ewolucji. Aby jednak zapewnić prawną ochronę pewnym wartościom, ustawodawstwo wprowadza szereg przykładów i wskazówek pomagających wyróżnić i nazwać to, co jest dobrem niematerialnym przysługującym każdej osobie, podlegającym prawnej ochronie.

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja RP, która wymienia szereg wartości, będących zarazem dobrami osobistymi. Począwszy od wskazania życia i godności człowieka jako podstawy wszelkich praw i wolności, w Rozdziale II wskazuje takie dobra jak: nietykalność i wolność osobistą, życie prywatne i rodzinne, cześć, dobre imię, decydowanie o swoim życiu osobistym, swobodę komunikowania się i poruszania, wolność sumienia, myśli, religii i nienaruszalność mieszkania. W ślad za Konstytucją zbliżony katalog tych wartości wskazują także ratyfikowane przez RP umowy międzynarodowe.

Z kolei dla praktyki najważniejszym źródłem dekodowania katalogu dóbr prawnych jest Kodeks cywilny, który w art. 23 wylicza wśród dóbr osobistych: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Niewątpliwie brak jednej definicji i otwarty charakter wyliczenia przykładowych dóbr osobistych jest rozwiązaniem elastycznym, pozwalającym w drodze interpretacji bądź niewielkich korekt legislacyjnych dostosowywać prawo zarówno do zmieniających się wzorców kulturowych, jak i do specyfiki podmiotu, który w konkretnym momencie żąda ochrony.

Należy bowiem zaznaczyć, iż dobra osobiste przysługują nie tylko ludziom (osobom fizycznym), ale także osobom prawnym. Kodeks cywilny wprowadza wobec nich zastrzeżenie odpowiedniego stosowania katalogu dóbr osobistych właściwych osobom fizycznym – niektóre dobra osobom prawnym nie mogą ze swojej natury przysługiwać w ogóle (np. zdrowie), a niektóre mogą dopiero po odpowiednim dostosowaniu (np. ochrona nazwy zamiast nazwiska). Istnieje też pojęcie dóbr osobistych pracownika, postuluje się wprowadzenie pojęcia dóbr osobistych przedsiębiorcy.

Ochrona dóbr osobistych została na gruncie cywilnym określona w art. 24 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Ponadto dopuszcza się stosowanie dalszych uprawnień przewidzianych w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Dobra osobiste chroni też szereg przepisów Kodeksu karnego – zwłaszcza w Rozdziałach XIX, XXIV, XXVII, XXXIII

Współcześnie, wobec poddania dóbr osobistych wzmożonej eksploatacji – z racji przepływu informacji w sieci, wykorzystywania wizerunku i danych osobowych na portalach społecznościowych – poddaje się pod dyskusję sposób ochrony dóbr osobistych, przede wszystkim postulując rewizję treści przepisów karnych sankcjonujących naruszenie takich dóbr osobistych jak dobre imię i cześć (przestępstwa pomówienia z art. 212 i zniewagi z art. 216 Kodeksu karnego). Zwolennicy depenalizacji tych czynów podnoszą nie bez racji, iż te same wartości można chronić na drodze cywilnej, a groźba zastosowania represji karnej w takich sytuacji prowadzi do ograniczenia swobody wypowiedzi i dozwolonej krytyki w dyskusji publicznej. Z drugiej strony przeciwnicy zmian wskazują na małą wydajność cywilnej ochrony oraz ryzyko, iż brak sankcji karnej doprowadzi do eskalacji naruszeń takich dóbr osobistych jak dobre imię. Niewątpliwie zagadnienie to będzie w nadchodzących latach przedmiotem burzliwej debaty społecznej.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL